Handelsbetingelser

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med Nox Consult, Fortunfortvej 5 B, 2800 Lyngby, CVR nr. 31199638.

Mit mål er at skabe værdi på effektiv vis via forretningsforståelse, ansvarlighed, tillid og høj kommunikation. Gode intentioner kan dog med fordel støttes op af transparens i form af handelsbetingelser og jeg opfordrer derfor til, at du læser nedenstående handelsbetingelser grundigt igennem, inden du foretager et køb.

Jeg ser frem til vores samarbejde.

§ 1 Anvendelse

Disse handelsbetingelser (herefter benævnt ”Betingelserne”) gælder for alle ydelser og produkter, der bliver solgt af Nox Consult (herefter benævnt Virksomheden), hvad end salget foretages mundtligt eller digitalt f.eks. via andershegner.dk (herefter benævnt ”Hjemmesiden”). 

§ 2 Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag (herefter benævnt ”Aftalegrundlaget”) angående Virksomhedens salg og levering af ydelser og produkter. Ændringer til Aftalegrundlaget er kun gældende, såfremt parterne har aftalt ændringerne skriftligt.

§ 3 Pris og betaling

Der faktureres enten forud eller bagud alt efter arbejdets karakter, hvilket aftales med den enkelte kunde. Såfremt der er aftalt bagudrettet betaling, skal alle fakturaer for ydelser betales senest 10 dage fra fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Alle priser er i danske kroner og er eksklusiv moms.

§ 4 Forsinket betaling

Såfremt kunden ikke betaler en faktura rettidigt, af grunde som Virksomheden ikke er ansvarlig for, har Virksomheden ret til at opkræve et rykkergebyr på 100 kr. samt en rente på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid til betaling modtages.

§ 5 Tilbud, ordrer samt ordrebekræftelser

Tilbud fra Virksomheden er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter fristen er udløbet, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

§ 6 Levering

Virksomheden leverer ydelser til den tid, der er angivet i Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte tid, medmindre parterne har aftalt andet.

§ 7 Forsinkelse af levering

Såfremt Virksomheden forventer forsinkelse af leveringen af ydelser, informerer Virksomheden kunden om dette samtidig med, at der oplyses om årsagen til forsinkelsen.

Såfremt Virksomheden ikke leverer ydelser senest 20 dage efter den aftalte leveringstid, af årsager som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den ordre, der er berørt af forsinkelsen, ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke yderligere rettigheder ved forsinket levering.

§ 8 Garanti

Virksomheden kan ikke garantere for effekten af leverede ydelser og produkter.

§ 9 Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger jf. gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Virksomheden vil gøre sit bedste for at løse opgaven, men det er kundens ansvar at sikre sig, at det kunden gør og realiserer som følge af rådgivningen, ikke er i strid med gældende lov og at det er det rette for kunden i den givne situation. Som følge af Virksomhedens arbejde og rådgivning er Virksomheden således ikke ansvarlig over for kunden for direkte eller indirekte tab, herunder tab af salg, produktion, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt.

Virksomheden er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes force majeure. Dette gælder, så længe force majeure gør sig gældende.

§ 10 Fortrolighed

Kunden må på ingen måde viderebringe eller benytte eller sætte andre i stand til at benytte Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset type, som ikke er offentligt tilgængelige. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at oplysningerne kommer til andres kundskab tilsigtet eller utilsigtet. Denne forpligtelse gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsninger efter samarbejdets ophør uanset årsagen til samarbejdets ophør.

§ 11 Lov og værneting

Enhver tvist mellem parterne er underlagt dansk ret og skal afgøres ved en dansk domstol.

Få tilsendt rapporten
27 salgsfejl og hvordan du undgår dem

Du tilmelder dig samtidig mit nyhedsbrev med værdifulde råd, der hjælper dig med at opnå dine virksomhedsmål hurtigere og lettere.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.